Obchodné podmienky spoločnosti SPORTISIMO SK s.r.o. a Reklamačný poriadok pre predaj cez e-shop

SPORTISIMO SK s. r. o.

 

Sídlo:  Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04, IČO:  44156979 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro,  Vložka číslo:  53025/B

 

I. Základné ustanovenia

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim – spoločnosti  SPORTISIMO SK s. r. o. (ďalej len "Predávajúci") v oblasti predaja najmä športového tovaru (ďalej len "tovar").

1.2 Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.loap.sk internetový obchod (ďalej len "e-shop"), v ktorom ponúka svoj tovar  neobmedzenému počtu kupujúcich na nákup.

1.3 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad  súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa  s nimi pozorne oboznámiť.

1.4 Predávajúcim je spoločnosť:

SPORTISIMO SK s. r. o.

Sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04

IČO: 44156979

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53025/B

Všetky kontakty nájdete v sekcii Kontakty.

1.5 Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.6 Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti  alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.7 Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré  chce mať  uvedené na nákupných dokladoch.

1.8 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.., Občiansky  zákonník („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

1.9 Podnikateľom sa rozumie:

(i)  osoba zapísaná v obchodnom registri,

(ii)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(iii)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(iv)  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.10 Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa  riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.11 Kúpna zmluva

Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovej stránke e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.

1.12 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej  zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a  predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

1.13 Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania  objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez  ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky  ju skontrolovať a prípadne opraviť.

1.14 Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť alebo zmeniť najneskôr do 2 hodín od jej prijatia alebo do doručenia objednávky na baliacu linku, a to pomocou kontaktného formulára tu. Právo na zrušenie objednávky nemá vplyv na právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 30-tich dní (prípadne dlhšej lehoty stanovenej v týchto VOP) odo dňa prevzatia tovaru.

1.15 Prijatie objednávky

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim  zadanú e-mailovú adresu.

1.16 Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.17 Právo

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpne zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené  súdmi Slovenskej republiky.

1.18 Jazyk zmluvy

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad  pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

1.19 Archivácia

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

1.20  Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.

1.21 Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu - www.loap.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim - použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných  prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

1.23 Informácie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke eshopu,
 2. b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1.4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. c) kontaktné informácie predávajúceho sú uvedené v čl. 1.4 týchto VOP, na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet apod.,
 4. d) celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke eshopu,
 5. e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar (doba expedície tovaru ku ktorej je nutné pripočítať dobu dopravy podľa voľby kupujúceho) sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke eshopu,
 6. f) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu predávajúceho,
 7. g) sťažnosti a podnety kupujúceho je možné odosielať emailom, alebo poštou na všetky kontaktné údaje predávajúceho, alebo je možné ich odovzdať osobne v predajni. Tieto budú vybavené bezodkladne, a to najmä písomne,
 8. h) informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 7 týchto VOP, predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,
 9. i) informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a záruke poskytovanej predávajúcim tovaru alebo služby najmä podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú uvedené nižšie a v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu,
 10. j) predávajúci sa zatiaľ nezaviazal dodržiavať kódex správania,
 11. k) kupujúci je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku len ak je to výslovne uvedené pri príslušnom tovare v eshope predávajúceho,
 12. l) kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom kontaktného formulára nižšie, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk), ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 13. m) kupujúci môže požiadať predávajúceho o zaslanie písomného vyhotovenia alebo potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a predávajúci mu toto zašle bezodkladne na adresu uvedenú kupujúcim,
 14. n) jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

1.24. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov, alebo iných nákladov, alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

II. Dozor

 

2.1   Orgán dozoru vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27,  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

2.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27,http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Adresa na podávanie návrhov v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:

 1. a) spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti predtým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
 2. b) spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
 3. c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
 4. d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
 5. e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
 6. f) alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

  

III. Ceny

 

3.1  Kupujúci kupuje tovar v e-shope za uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

3.2  Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

3.3  Kúpna cena tovaru platí vždy od okamihu prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

3.4  Popri kúpnej cene nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:

(i)  dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope,

(ii) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

 

IV. Platobné podmienky

 

4.1  Kupujúci je pri objednávke tovaru vyzvaný zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

4.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

(i)  Platba v hotovosti alebo platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste.

(ii)  Platba cez internetové rozhranie banky - platobnou kartou on-line.

(iii)  Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

4.3  Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

4.4  Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.

 

V. Dodacie podmienky

 

5.1  Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

5.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

(i)  Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou  vytlačenú objednávku tovaru,

(ii)  Zasielanie prepravnou službou - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky,

(iii)  Zasielanie kuriérom - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

5.3  Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný) bezprostredne pri dodaní  prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého  prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s  výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viacerými dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto  poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu. V prípade, že  poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky pomocou kontaktného formulára nižšie.

5.4  Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu  možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.5  Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom  dodacom  termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.

5.6  Lehota pre expedíciu môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, keď omeškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim.

5.7  V prípade zasielania tovaru prepravnou službou alebo kuriérom, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vo chvíli, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, voči dopravcovi, však riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi, ak dopravcu poveril prepravou kupujúci a ak túto možnosť neponúkol kupujúcemu predávajúci.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

6.1  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ – právo na vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru  alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na webových stránkach Predávajúceho.

6.1.1 Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy na 90 dní (nie mesiac) platí pre registrovaných zákazníkov alebo zákazníkov, ktorí sú držiteľmi Klubovej karty Sportisimo. Zákazníci môžu tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu. Predĺženie lehoty 90 dní neplatí všeobecne pre e-shop a zákazníkov, ktorí nie sú členmi klubu alebo nie sú registrovaní.

6.1.2   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený́ alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.1.3   Predávajúci je povinný́ vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký́ použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.1.4   Ak Kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci kupujúcemu náklady za dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru. V prípade, že Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi len čiastočne (Kupujúci kúpil v rámci jednej Zmluvy/objednávky viac Tovaru a odstupuje/vráti len niektorý Tovar) a cena za dopravu všetkého tovaru bola určená/zjednaná v rámci jednej Zmluvy/objednávky jednou čiastkou za všetok Tovar, potom Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú cenu za dopravu Tovaru nevráti (cenu za dopravu Predávajúci vráti Kupujúcemu len v prípade, že Kupujúci odstúpi od celej Zmluvy, tzn. vráti všetok Tovar zakúpený v rámci jednej Zmluvy/objednávky.

6.1.5  Spotrebiteľ je povinný́ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný́ na prepravu najneskôr v posledný́ deň lehoty.

6.1.6   Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.1.7  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.1.8   Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný́ súhlas, spotrebiteľ je povinný́ uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

6.2  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.3  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky apod.

6.4  Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP  kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §11 zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov).

6.5  Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že

(i) kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu: Sportisimo SK s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava

(ii) osobne na akejkoľvek predajni predávajúceho.

Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár (pdf.) na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.

6.6 V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-  predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

6.7. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupov prostredníctvom Stránok (a tiež v predajniach) a aktualizáciami príslušných údajov na Stránkach sa môže stať, že kupujúcim objednaný tovar je už vypredaný (napriek tomu, že na Stránkach je uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, čo túto skutočnosť zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do 3 pracovných dní inak (na predĺžení termínu spracovania objednávky či inej zmene v objednávke), zmluva zaniká, a žiadna zo strán nie je oprávnená od protistrany požadovať akékoľvek ďalšie náhrady.

6.8 Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

(i)  z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,

(ii)  špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.

6.9 Objednaním tovaru prostredníctvom zistení „rezervovať na predajni“ nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.  Prostredníctvom zistení „rezervovať na predajni“  dochádza iba k rezervácii tovaru na určenej predajni a k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až zaplatením kúpnej ceny na predajni.

6.10 [Osobný odber] Predávajúci môže umožniť osobný odber Tovaru vo vybraných predajniach Predávajúceho; táto skutočnosť je uvedená na Stránkach v rámci objednávkového formulára ako možnosť osobného odberu. Pre osobný odber Tovaru obdrží kupujúci identifikačný kód, ktorý musí predložiť pri odbere Tovaru. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar tým, že ho predá osobe, ktorá sa preukáže príslušným kódom. Predávajúci môže požadovať za odber Tovaru, resp. jednotlivé položky Tovaru, cenu za dodanie, keďže Predávajúci bude Tovar do predajne dodávať zo skladu. Táto cena sa môže líšiť s ohľadom na to, či je kupujúci členom klubu Predávajúceho apod. Cena dodávky Tovaru bude vždy uvedená ako konečná (vrátane DPH apod.) na Stránkach v rámci objednávkového formulára. Cena za dodanie je splatná spoločne s Tovarom.

 

VII. Možnosť výmeny tovaru v lehote 30 dní od prevzatia

 

7.1  Predávajúci poskytuje kupujúcim možnosť výmeny nepoužitého tovaru do 30 dní od prevzatia z akéhokoľvek dôvodu.

7.2  Výmenu môže kupujúci uskutočniť:

(i) zaslaním tovaru na adresu skladu - Sportisimo SK s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava

(ii) osobnou výmenou na ktorejkoľvek predajni.

7.3. Predĺženie lehoty na výmenu tovaru na 90 dní (nie mesiac) platí pre registrovaných zákazníkov alebo zákazníkov, ktorí sú držiteľmi Klubovej karty Sportisimo. Zákazníci môžu tovar vymeniť bez uvedenia dôvodu. Predĺženie lehoty 90 dní neplatí všeobecne pre e-shop a zákazníkov, ktorí nie sú členmi klubu alebo nie sú registrovaní.

7.4 V prípade výmeny zaslaním na adresu uvedenú vyššie je kupujúci povinný tovar na výmenu dobre zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak predávajúci má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Ide vrátiť tovar iba nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Spolu s tovarom je potrebné doložiť kúpny doklad k tovaru. Vymeniť tovar môže kupujúci vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty než kúpna cena pôvodného výrobku. V prípade vyššej ceny výrobku uhradí kupujúci rozdiel v cene. Pri prvej výmene tovaru predávajúci neúčtuje žiadne poplatky za balné a poštovné spojené s výmenou. Výmenu tovaru zaslaním môže kupujúci realizovať len na adresu skladu predávajúceho uvedenú v čl. 8.2. (i) VOP. Odporúča sa balík zasielať poistený, alebo na základe podacieho lístka. Balík na dobierku predávajúci nepreberá. Do balíčka je povinný kupujúci vložiť faktúru (urobte si kópiu) a formuláru pre Výmenu tovaru do 30 dní od prevzatia tovaru.

7.5 V prípade osobnej výmeny v predajni môže kupujúci vymeniť tovar vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty než kúpna cena pôvodného výrobku. V prípade vyššej ceny výrobku uhradí kupujúci rozdiel v cene priamo na mieste výmeny. Tovar je kupujúci povinný vrátiť v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, aby bol schopný ďalšieho predaja. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kúpny doklad k tovaru.  

 

VIII. Záručné a reklamačné podmienky

 

8.1  Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.2  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

8.3 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom E-shopu Loap.sk

8.4  Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi  najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

9.1 Tieto VOP sú platné od 1.6.2022.

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

9.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obecné obchodné  podmienky kupujúcich.