SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

SPORTISIMO s.r.o.,  so sídlom Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO:44156979 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro,  Vložka číslo:53025/B  (ďalej len „Predávajúci). Predávajúci prevádzkuje kamenné predajne a e-shopy so zameraním na predaj športového tovaru.

 

1. Záujemcovia o členstvo v SPORTISIMO KLUBE (ďalej len „Klub“) týmto a svojím vstupom do klubu súhlasia so spracúvaním osobných údajov a s ich ďalej uvedeným použitím. Predávajúci bude spracúvať všetky uvedené údaje, a to najmä:

 • meno a priezvisko,
 • e-mail,
 • heslo,
 • telefónne číslo,
 • adresa,   

 

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané za účelom:

 • vedenia a správy evidencie členov Klubu,
 • administrácie účtu Klubu a vystavenie členskej kartičky apod.
 • umožnenia objednávky tovaru v rozhraní e-shopu,
 • identifikácie a výkonu ďalších práv zákazníka/kupujúceho, ktorému to členstvo v Klube umožňuje,
 • poskytnutia možnosti obdržania členských výhod podľa všeobecných pravidiel Klubu,
 • výkonu ďalších práv (prípadne plnenia povinností) plynúcich z členstva v Klube,
 • zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných informácií („Súhlas pre marketingové účely“)

 

3. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, ak nedôjde k jeho predĺženiu

 

4. Súhlas pre marketingové účely zahŕňa najmä súhlas so:

 • zasielaním obecných obchodných oznámení,
 • zasielaním užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení/cielená reklama,
 • zasielaním informácií o súťažiach (spotrebiteľských),
 • zasielaním otázok o spokojnosti a hodnotení Predávajúceho, nákupu či Tovaru,
 • zasielaním iných oznámení, otázok či žiadostí, súvisiacich so skvalitnením či kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja Tovaru a prieskumu mienky kupujúceho ako zákazníka – vždy vo vzťahu k Tovaru/službám Predávajúceho

 

5. Obchodné oznámenia môžu byť zasielané ohľadom akéhokoľvek predmetu obchodnej činnosti Predávajúceho.

 

6. Predávajúci bude s osobnými údajmi zaobchádzať vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

7. Spracúvanie osobných údajov vykonáva Predávajúci, osobné údaje však preňho môžu spracúvať aj iní spracovatelia, a to najmä:

 •  poskytovateľ marketingových služieb spoločnosť Exponea CZ, s.r.o, IČ: 05927927, so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8,
 •  poskytovatelia prepravných služieb,
 •  poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácií, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.

Osobné údaje môže Predávajúci previesť na servery umiestnené mimo SR alebo do pobočiek iných dôveryhodných spoločností tretích strán z iných krajín, ktoré spracúvajú osobné informácie.

 

8. Na ochranu osobných údajov využije Predávajúci všetky primerané prostriedky a príslušné opatrenia, pričom to isté bude vyžadovať od všetkých tretích strán, ktoré budú osobné údaje spracúvať. 

 

9. V prípade, že má záujemca akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, môže Predávajúceho kedykoľvek kontaktovať.

 

10. Záujemca má v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov právo:

 • požadovať od Predávajúceho informáciu, aké osobné údaje sú spracúvané,
 • vyžiadať si u Predávajúceho prístup k osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od Predávajúceho výmaz osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov k inému subjektu,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • zniesť námietku u Predávajúceho ohľadom spracovania jeho osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk),
 • na súdnu ochranu, pokiaľ namietate, že vaše práva boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.

 

11. Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov záujemcu/člena Klubu je nevyhnutnou podmienkou pre členstvo v Klube, berie záujemca/člen Klubu na vedomie, že ak bude mať záujem o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, výmaz osobných údajov či inú úpravu spracovania osobných údajov, ktorá je nezlúčiteľná s funkčným členstvom v Klube, vyhovie mu Predávajúci, ale len pod podmienkou ukončenia členstva záujemcu v Klube. Záujemca/člen Klubu berie na vedomie, že výhody plynúce preňho z členstva v Klube sú zároveň vyvážené možnosťou Predávajúceho kontaktovať záujemcu pre marketingové účely, a preto aj odvolanie Súhlasu pre marketingové účely môže mať za následok (podľa rozhodnutia Predávajúceho) ukončenie členstva v Klube.

 

12. Predávajúci týmto informuje záujemcu, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 (www.dataprotection.gov.sk).

 

13. Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa, pričom kupujúci berie na vedomie, že takto určený spracovateľ či spracovatelia už podliehajú ďalšiemu súhlasu.

 

14. Ďalšie údaje o ochrane osobných údajov môžu byť uvedené inde na Stránkach.